DRÁMA TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

2015/2016. tanév

Műhelyvezető tanár: Bakosné Gyetván Violetta

"Az oktatás egyénre koncentrál,
a dráma az egyediségére, minden
emberi lény különleges egyéniségére."
/Peter Slade/

 

 1.                  A műhely ideje és helye:

A műhely az órarend szerint megjelölt időpontban heti egy alkalommal működik. Szükség esetén sor kerülhet tömbösítésre egyéb iskolai rendezvények miatt. Fellépés előtt plusz órák beépítése tervezhető.

Helyszíne a kijelölt osztály tanterem, adott esetben a tornaszoba, vagy az udvari színpad.

 

 2.                  Műhelytagok:

A létszám folyamatosan bővíthető egy-egy produkció bemutatását követően!

A tagság feltétele: Egy adott pályázat sikeres teljesítése. (lásd melléklet)

A tagságnál előnyt élveznek a korábbi tanévekben már aktív tagok.

A szakköri tagság megtartása komoly munkát, fegyelmezettséget, szorgalmat feltételez! (Aki ezeket nem tartja be, eltanácsolható a szakkörről.)

 

 3.                  A műhely tematikája:

Alapvető célok:

A megértés szintjének módosulása, fejlődése, attitűdváltás az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, pozitív változás a szociális viselkedésben, kooperációs készségben, a nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődése, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerése.

Együttmunkálkodás, együtt dolgozás a gyerekekkel, figyelembe véve adottságaikat, képességeiket, alkotói szabadságukat.

Szerepelemzés, helyzetelemzés fejlesztése.

A szakkör tematikája illeszkedik az iskola fő programjaihoz.

Kapcsolódik a „Színház az egész világ” című éves projekthez.

A főbb ünnepek, megemlékezések, napnyitogatók adják az alapot az egyes színdarabok, jelenetek kiválasztásánál, betanításánál. Például:

 - Projektnyitó előadás: október

- Márton nap: november

- Mikulás: kisebb előadás vagy bábjelenet az alsóbb évfolyam számára

- Karácsony: vers, színdarab, esetleg bábjelenet

- Farsang: bohóctréfák, vicces jelenetek

- Március 15: Forradalmi hangoló-jelenet

- Költészet napja

- SZÍV- napok: Vidám színdarab

- Pedagógusnapi összeállítás

- Évzáró, ballagás

Tervezett külső fellépések: óvodákban Mikuláskor, Idősek otthonában Karácsonykor

 

Alapvető technikák, drámajátékok, melyek végig jelen vannak:

- Ismerkedő, kapcsolatteremtő és bizalomjátékok

- Érzékelő gyakorlatok: pl.: látáskoncentráció, hallás, tapintás…

- Memória- és fantáziajátékok

- Ön- és csoportismereti játékok

- Koncentrációs játékok a figyelem fejlesztésére

- Mimetikus játékok

- Arcjáték - érzelmek kifejezése

- Non-verbális és verbális kommunikáció fejlesztése

- Beszédtechnikai gyakorlatok: beszédlégzés, artikulációs gyakorlatok, tempó, hangerő, beszédszünet

- Improvizációra épülő szituációs játékok

- Szerepjátékok, helyzetgyakorlatok

További tervezett témák:

- A bábjáték, a bábok fajtái-bábelőadás, bábkészítés

- Kulissza- titkok a színházban: Hogyan rendez a rendező, ki a súgó, stb.

- Jelmeztervezés, díszlettervezés

Színházlátogatás (pl. Nemzeti Színház, Bábszínház)

A színház, mint kulturális intézmény

 

Pályázati feladatok:


 • Minden pályázó egy feladatot választ, amit a kiírástól számított egy héten belül kell elkészítenie az első dráma műhelyfoglalkozásra:

Egy vers (minimum 3 versszak) vagy prózai mű (elbeszélés, jellemzés, minimum egy oldal terjedelemben) vagy rajz alkotása a következő címek közül választva:

1.   „Színház az egész világ”

2.   Az én színházam

3.   A színjátszás története dióhéjban

 • Az elkészült pályaművet bemutatja, ismerteti, majd sikeres megvédés után felvételt nyer a műhely tagjai közé.


 

ANGOL TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

2015/2016.TANÉV

Műhelyvezető tanár: Üveges Judit


1.      A műhely ideje és helye:

2015. szeptember 7-től indul az órarend szerint megjelölt időpontokban heti egy órában a felső tagozatos tanulók és az alsó tagozatos tanulók részére.

 

2.      Műhelytagok:

A tagság feltétele: egy adott pályázat sikeres teljesítése. A tagság megtartása fegyelmezettséget, komoly munkát és szorgalmat feltételez, aki ezeket nem tartja be, eltanácsolható a műhelyből.

 

3.      A műhely tematikája:

Alapvető cél: A foglalkozások célja, hogy játékos formában tanulják a gyerekek az angol nyelvet, és olyan feladatokat gyakoroljanak, amelyekre az órai keretek között és nagy létszámban nincsen lehetőség. További cél: kedvet ébreszteni az idegen nyelv tanulása iránt, sikerekhez juttatni a diákokat a mindennapi életben.

 

4.      Pályázati feladatok:

Az alsó és felső osztályosok számára különböző típusú pályázati feladatok lesznek meghirdetve. 2015. szeptember 1-jén, A4-es formátumú plakáton lesznek közzétéve a feladatok.

 

 

MÉDIA TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

2015/2016.TANÉV

Műhelyvezető tanár: Tézli Orsolya

 

Célok és feladatok

Elsősorban a mozgóképi szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja. Mivel a film, a televízió és az internet átformálja az élet majdnem mindegyik területét, ezért a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.

A cél tehát, hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és új médiumokat. Ehhez szükségük van alapvető mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére. Célunk, hogy értő médiahasználók és ne passzív médiafogyasztók legyenek tanulóink.

 

Fejlesztési lehetőségek

A célokból és a feladatokból adódóan a foglalkozások kiemelten fejlesztik a kommunikációs és az együttműködési készséget, támogatják az alkotásra való beállítódást, fejlesztik a problémamegoldó készséget, a megfigyelés, tájékozódás, a rendszerezés képességét. Fejleszti a reális énkép kialakulását.

A diákoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejezőképességüket és kedvüket, ezzel is segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondanivalójuk megfogalmazásában.

 

A tehetséggondozó műhely ideje és helye:

• Órarendtől függően a 7-8. órában, 8-os tanteremben

 

Tagok

• A létszám maximuma 10 fő (7 -8 ideális)

• A tagság feltétele: Egy előzetes pályázat sikeres teljesítése

• A tagság megtartása komoly munkát, fegyelmezettséget, szorgalmat feltételez! (aki ezeket nem tartja be, eltanácsolható)

 


ÉNEKKAR-HANGSZERES ZENE

TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

2015/2016. TANÉV

Műhelyvezető tanár: Tóth-Ilkó Zsuzsanna

Az ének a lélek megtartó ereje,

azért van, hogy a szív el ne hervadjon.”

                                               /Maczkó Mária/

 A foglalkozások ideje és helye:

- Hétfőnként a 7. órában és szerdánként a 6. órában csoportbontásban.

- Helyszíne a tornaszoba.

 Létszáma: maximum 22 fő.

 

Tematikája:

Alapvető cél: A zene szeretetére nevelés, gátlásoldás, a kreativitás és a személyiség fejlesztése, közösségformálás

Az énekkari műhelymunka tematikája illeszkedik az iskola fő programjaihoz, több ízben összedolgozva a dráma tehetséggondozó műhely munkájával.

–  Szüreti ünnepség

–  Mikulás

–  Karácsonyi ünnepség

–  Farsang

–  Március 15.

–  A költészet napja

–  Szív-napok  

Ezt a fő vonulatot egészítik ki a hangtechnikai gyakorlatok:

–  légzéstechnika

–  hangadás

–  dinamika

–  belső hallás fejlesztése

–  ritmus-gyakorlatok

–  improvizációk

–  többszólamú éneklés

–  előadásmód

  További tervezett témák:

Az aktuális évszakhoz tartozó dalok tanulása, előadása

 

 

TÁNC TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

2015/2016.

Műhelyvezető tanár: Kürti Ágnes

 

A táncoktatás célja, hogy a gyermekek tanuljanak meg táncolni, a tánc által gazdagodjon, fejlődjön személyiségük, kapcsolatteremtő képességük, a tánc komplex módon járuljon hozzá a személyiségük kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására.

Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket.

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz.

Cél:

Fejlessze a tanuló

 • Személyiségét
 • Testtudatát
 • Mozgáskultúráját, mozgáskoordinációját
 • Tánctechnikai készségét, képességét, jártasságát
 • Improvizációs készségét, kreativitását
 • Testi-lelki állóképességét
 • Kapcsolatteremtő képességét

Neveljen:

 • A mozgás szeretetére, az egészséges életvitelre
 • A táncművészet és a társművészetek értő befogadására
 • A tánc örömére, szeretetére
 • Az alkotásban való részvétel igényére
 • Önálló gondolatok megfogalmazására